Lauridsen

Billede af Per Korning Ove

Per Korning Ove

 

 

JOHN

Side 333

 

i Krigen 64. Der stod han som Konstabel ved 6. Fæstningskompagni. Han har i det lille Ugeblad "Dannebrog" (Nr. 30 i 2. Aargang, 1882) fortalt et Træk fra Kampen i Dybbøl-Skanserne; det indbragte ham en venlig Tak fra den "Løjtnant Galster" (d. som afsk. Kaptajn 1891), som han deri havde omtalt saa smukt. 18. April blev han Prøjsernes Fange og sad i nogle Maaneder i Fæstningen Graudenz i Vestprøjsen; om Opholdet der havde han meget at fortælle. Der fik han en god Ven i den unge danske Fangepræst Ludvig Wagner, der paa sin Rejse ogsaa besøgte Graudenz; da jeg som Wagners Kapellan i Seest Søgte Ringive-Give Præstekald, nævnede han Anders Nielsen som en af de Sognemænd, jeg vist vilde faa særlig Glæde af. Anders blev 2 Gange Enkemand; hans 2. Hustru var en rar stilfærdig Kone, der var udgaaet fra et alvorligt, noget pietistisk Hjem i Give. I mange Aar sad han i gode Kaar paa sin veldrevne Gaard; men da han blev en gammel Mand og ikke som før kunde staa for Styret, gik det tilbage. En Svækkelse i Benene gjorde ham det vanskeligt at færdes, og da Gaarden var kommen i fremmede Hænder, levede han nogle stille Aar, først paa en lille Ejendom i Ringive Sogn, siden hos Datteren Marie i Vejle. Under god og kærlig Pleje paa Mariasøstrenes Hospital i Vejle lukkede han sine trofaste Øjne."

 

7 Børn:  Else Marie,  Karen (d.), Hans (d.),  Mette Marie,  Niels (d.),  Mathilde (d.) og Mads (a—g).

8. Led a   Else Marie Nielsen

f.  i  Ulkind  21.  Novbr.   1862,  d. 23. Decbr. 1909, g. 3. Novbr. 1892 m. sit Søskendebarn Niels Mikkelsen (Østergaard), f. i Ildved 7.Oktbr. 1859. - 4 Børn.   (Se foran.)

  b   Karen  Østergaard Nielsen f.  15. Apiil   1866,   d. 28. April   1867.
  c    Hans  Vestergaard Marias Nielsen

f. 16. Oktbr.  1868,  d. 24. Juli 1869.

  d   Mette Marie Østergaard Nielsen f.   11.  Novbr. 1870,  g.   19. Juli 1901 m. Laurs Jørg. Lauritsen, f. 14. April 1872, Søn af Gdr. Jens Lauritsen og Sidsel Therkelsen, V. Ørum, Sindbjerg Sogn, — L. J. L. Dyrlæge i Vejle.

 

 Familien Lauritsen i Vejle

FAMILIEN LAURITSEN I VEJLE.

 

 

©  COPYRIGHT 2008 ALL RIGHTS RESERVED PER KORNING OVE.