Lauridsen

Billede af Per Korning Ove

Per Korning Ove

 

 

JOHN

Side 332

 

7. Led 3) Anders Nielsen f. paa "Østergaard" 15. Febr. 1833 (db. i Sdr. O. 5. April), d. i Vejle 31. Maj 1914. 1860, 5. Oktbr., g. m. Mette Marie Hansen, f. 11. Febr. 1836, d. 27. Oktbr. 1868, Datter af Gdr. Hans Sørensen og Else Marie Hansdatter af Ulkind, og 1869, 19.Novbr., g.2.G.m. Kirstine Marie Madsen, f. 4.Juli 1833, d. 18. Juni 1883, Datter af Gdr. Mads Christensen og Mette Kristine Andersdatter af Givskov, Give Sogn. — Ejer af "Vestergaard" i Ulkind. Veteran fra 1864.

 

 Kirstine Marie

KIRSTINE MARIE, f. Madsen.

 

Fru Marie Lauridsen, Vejle,  skriver om sin Fader Anders Nielsen:

"Naar en Datter skal skrive om sin Far, bliver det let ensidigt, idet man ser det altsammen i Kærlighedens Lys. Far var en lys og glad Natur med et let bevægeligt og modtageligt Sind, flittig, nøjsom og ærlig i al sin Færd. — Jeg tror, at jeg tør sige, at han var en Foregangsmand baade paa Aandens og Haandens Omraade i den Egn, hvor han levede og virkede."

 

Sognepræst /. Richter, Vejen, skriver følgende til Slægtsbogen:

"Jeg glemmer aldrig mit første Møde med Anders Nielsen; det var paa min Indsættelsesdag som Præst i Ringive i Septbr. 1879. En kraftig, bredskuldret, mellemstor Mand med et aabent Ansigt, omrammet af lysebrunt Haar og Skæg traadte mig i Møde og bragte mig straks til at tænke paa en modig dansk Soldat, — hvad han da ogsaa havde været. Det undrede mig, at hans første Ord var "Tak for sidst!" — vi havde aldrig set hinanden før; men det var nu hans Skik. Han blev en af mit Hjems kæreste Venner. Hvor har vi ikke skiftet mange gode Ord med hinanden! Det var baade timelige — helst nationale — og kristelige Spørgsmaal, vi drøftede. Naar han da talte, var der et levende Spil over hele hans Ansigt; hans sunde, friske Latter klinger endnu i mine Øren, men jeg har heller ikke glemt hans strømmende Taarer, da han kom og Ønskede mig til Lykke med Flytningen til Vejen. Det laa saa nær for min Hustru og mig, da vort første Barn var født, at bede denne kære Ven staa Fadder til Drengen; ingen, syntes vi, stod os nærmere end Anders Vestergaard (det var hans sædvanlige Navn, da han beboede den vestre Gaard i Ulkind, Ringive Sogn; i sin Fødeby, Filskov, kaldtes han efter Fødegaarden "Anders Østergaard"). Han var konfirmeret af Vilh. Birkedal i S. Omme, men sin virkelige aandelige Vækkelse fik han gennem E. V. A. Rambusch (Præst i S. Omme 1858—71). Husker jeg ret, giftede han sig i Begyndelsen af Tredserne til Gaarden i Ulkind; men ikke længe efter maatte han i Soldatertrøjen og med

 

 

©  COPYRIGHT 2008 ALL RIGHTS RESERVED PER KORNING OVE.