Lauridsen

Billede af Per Korning Ove

Per Korning Ove

 

 

JOHN

Side 330

 

 Adser Østergaard og hustru

ADSER ØSTERGAARD OG HUSTRU.

 

8. Led   1917; g. 5.Juli l898 i Asminderød m. Sigrid Høgsbro, f. 27.Aug. 1863, Datter af Red. af "Dansk Folketid.", Folketingsm., Statsrevisor Sofus Magdalus Høgsbro og Amalie Gabriele Jürgensen.

 

Efter Tilskyndelse af Stifmoderen (Ida Marie) blev han sidst i Firserne sat i Vejle Latinskole og blev Student i 1892. Hans Hu stod til at blive Præst, og i 1898 blev han teologisk Kandidat. I Studenteraarene færdedes han meget i Københavns Højskoleforening, hvor han da ogsaa kom til at bo. Her gjorde han Bekendtskab med sin tilkommende Hustru, der da var Kommunelærerinde i København; de blev trolovede og holdt Bryllup, kort efter at han havde taget sin teologiske Eksamen. I et Par Aar ernærede han sig saa ved at vikariere i københavnske Kommuneskoler, ligesom han ogsaa blev Korrektør i Rigsdagen. I 1900 blev han Præst og Skolelærer paa Øen Nyord, hvorfra han i 1907 forflyttedes til Thorstrup og Home i Vestjylland. Saavel paa Nyord som i Vestjylland havde han betydelige Vanskeligheder at kæmpe imod — rigtignok af meget forskellig Art —, og i det altsammen stod hans Hustru ham trofast ved Siden. Venner vandt Ægteparret i det store, vidtstrakte Thorstrup-Horne Pastorat, men ogsaa Modstandere, saa det stundom kom til ret skarpe Sammenstød med disse. Tilsidst blev Forholdene saa vanskelige for Østergaard, at han fandt det rettest at nedlægge sit Embede; han mente, at en Præsts Gerning kan ingen Fremgang og Lykke faa, hvor Tillidsforholdet mellem ham og Menigheden ikke er i fuld Orden. I 1915 drog han saa med Hustru og Børn til Amerika, hvor der fra Menigheden i Muskegon var udgaaet Kaldelse til ham. Kun kort — 2 Aar — skulde hans Arbejdstid blive paa det nye Sted; en Mavesygdom og en Hjertefejl i Forbindelse med Lungebetændelse gjorde Ende paa den 44-aarige Mands virksomme Liv.

En Ven — Præsten P. Rasmussen i Ashland, Mich. — har efter hans Død udsendt et smukt Mindeskrift om ham (Dannevirkes Trykkeri, Cedar Falls, Io.).

Enken lever nu i København.       

(j. Richter.)

5 Børn (a)—e).)

9. Led a) Bodil Høgsbro Østergaard f.  20. Marts  1849. Havebrugslærerinde i Flensborg.
  b) Knud  Høgsbro  Østergaard f. 20. Novbr. 1900. Læser til Konstruktøreksamen.
 

 

©  COPYRIGHT 2008 ALL RIGHTS RESERVED PER KORNING OVE.