Lauridsen

Billede af Per Korning Ove

Per Korning Ove

 

 

JOHN

Side 317

 

8. Led. e   Ane Jensen f. i Vorbasse 28. Decbr. 1868. (Tvillingsøster til Karen Marie Jensen, der døde som spæd.)
  f   Niels Johnsen Jensen f. i Vorbasse 15. Decbr. 1871, d. i Bække 11. Decbr. 1886. (Ophold hos Gdr. John Nielsen, siden Forældrenes Død (1883—84).
 

 

 

 

D.   Anders Johnsen og Efterkommere.

 

5. Led.  II. Anders Johnsen f. i Bække ca. 1765, d. paa Drostrupgaard Nytaarsmorgen 1846, 81 Aar gl. (Han er døbt Søndag mellem Jul og Nytaar, konf. 1781, tjener hos Jonas Poder i Bække 1787, 23 Aar gl. og forloves 9. Maj 1797). Viet i Læborg Kirke 8. Juli 1797 til Else Marie Jepsdatter 1) af Drostrup, f. paa Drostrupgaard 1776 (db. 26. Maj, konf. 1792), d. sstds. 18. April 1821, Datter af Jep Nielsen og Maren Nielsdatter af Drostrup (Forlovere: Jonas Poder og Christen Johnsen, Bække).

 

Gamle Optegnelser om Jeppe Nielsen ("Gravmæle").

Hvad sig angaar at melde om vores Salige Afdøde med Broder, den udi Livet salige og Velforstandige Danne Mand Jeppe Nielsen af Drostrup. Han er barnfød i Rævsing, Gjesten Sogn, i Aaret 1736 af ærlige og Christelige ægte Forældre. Faderen var den ærlige og velagte Mand Niels Andersen og Moderen var den ærlige og Gudelskende Danne Kvinde Else Pedersdatter, begge forhen saligen i Herren er hensovet — da disse Christelige Forældre af den gode Gud var bleven velsignet med deres da liden Søn, lod de ham straks indlemme i den hellige Daab i den sande Christendom og ved Aarenes Tiltagelse lode de ham undervise i Guds aabenbarede Ord for der at kunne erhverve sig den fornødne Kundskab om Gud og hans Ord, og hjemme skal disse gode Forældre have alt muligt Omsorg for at Danne ham til en lydig og vindskibelig Søn. Han blev stedse Hjemme hos sine gode Forældre, indtil han var confirmeret. Han kom ud blandt fremmede, og Tjente i Gamst Præstegaard i 3 Aar og blev ved at Tjene indtil han indlod sig udi Ægteskab med hans Broders [Peder Nielsens] Enke, som nu Efterlever hans dybtsørgende Hustru, med hvem han levede et Kjærligt ægteskab 48 Aar og blev af Gud velsignet med 6 Børn, nemlig 2de Sønner og 4re Døttre, af hvilken Een Søn og 2de Døttre med deres Højbedrevede Moder Sørgeligen Efterlever. — Herren selv være deres forsørgere for sit Hellige Navns Skyld. — Denne vor Salige afdøde havde ogsaa været i hans Majestæts Tjeneste i nogle Aar og opført [sig] som en sand og rigtig Christen, som en troe og fordragelig Ægtefaelle, en øm og kjærlig Fader. — Var utrættelig derudi at arbejde og stræbe for sig og sines gode underhold, han havde gjerne Fred med Alle og skyede Uenighed af alle Kræfter — — tjente gjerne sin Næste og behandlede ham redelig — han var de Fattiges Ven, saa vist det stod i hans ævne, hjalp og Trøstede dem som Trængende nærmede sig ham — i hans Adfær var han stille, rolig og jævn — han var i hans Omgang glad og ædruelig — — overalt var han god, oplyst i sin Christendom: — — han var elsket og yndet af saare mange — han havde en god oplysning — han opdrog sine Børn vel og holdt dem tidligt til at gavne — han havde daglig Glæde af dem i sin Høje roelige Alderdom og [naaede] at see sine Børn som brave Folk i god Velstand — han nød ogsaa en god Pleje i sin høje Alderdom. Thi hans kjære Ægtefælle og Børn sørgede for ham. Hans Sygdom har varet i nogle Aar, men i hans sidste Tid meget mere tiltog — dog var han i 'al sin lidelse meget taalmodig og gudhengiven — gjerne søgte han Guds Huus — Naademidler[ne] brugte han efter gudelig Forberedelse — og da han mærkede, at Døden nærmede sig hos ham, bad han Gud om Hjelp og Bistand — at Gud vilde forbarme sig — Herren hørte hans Bøn og Sukke, og tog ham bort fra denne Verdens jammer og Elende, indtil Ærens rige i Himmelen, Hvilken naadig Forandring skedte sidste afvigte 24. Novbr. om aftenen Kl. 9, efter at han havde levet her i Verden i 85 Aar 3 Maaneder — som er den Salig Danne Mands gandske Alder. —

Anders Johnsen overtog Drostrupgaard i Læborg Sogn efter sin Svigerfader Jep Nielsen. Det skete vist i Bryllupsaaret 1797. Svigerfaderen døde 1820 og har altsaa siddet paa Aftægt.

Om Anders Johnsen fortæller nu afd. Peder Frandsen Vinding følgende Træk: "Gamle Hans Johnsen har fortalt mig, at Anders J. kom engang i en slem Konflikt

1) Else Marie er Søster til Niels Jepsen og Kristine, g. m. Eskild Laursen i Hvejsel. — Jeppe Nielsen er Broder til Peder Nielsen (f. 1736), Sønner af Niels Andersen og Else Pedersdatter, Revsing.
 

 

©  COPYRIGHT 2008 ALL RIGHTS RESERVED PER KORNING OVE.