Lauridsen

Billede af Per Korning Ove

Per Korning Ove

 

 

GRØNVANG

Side 261

 

Fra Hans Jokum Lauridsens Jordefærd 19. Juli 1910.

(Efter "Folkebladet"s Referat.)

"Højtideligheden indlededes med Salmen:  "O Gud ske Lov, det hjemad gaar".

Pastor Richter mindedes i smukke Ord den afdøde. Han var født Søndagsbarn og vedblev baade i sin Ungdom og i sin Alderdom at være et Søndagsbarn; men han kom til sin Kristendom gennem Prøvelse og Kamp. Han blev et frigjort Menneske. Naar han var saa ivrig Afholdsmand, var det, fordi han vilde virke for Hjemmets Vel. I hans Sjæl boede det varmeste og det dybeste, der kan bo i et Menneske, og han levede i Samfund med sin Gud og Frelser. Gud velsigne hans Minde iblandt os!

Efter Salmen: "Til Himlene rækker din Miskundhed, Gud," talte Cand. Nutzhorn, Askov. (Talen er gengivet foran).

"Tænk naar en Gang —" blev derpaa afsunget og Provst Hjortkjær talte: "Naar vi skal sige Farvel til gamle Hans Jokum Lauridsen, har jeg faaet det Indtryk, at vi skal sige Farvel til et Stykke af vor Egns ældre Historie. — For 8 Aar siden talte jeg her i Vejen om Synd og Naade, og nogle Dage efter kom der Bud fra en gammel Mand, som gerne vilde tale med mig. Det var Hans Jokum Lauridsen, og da jeg stod overfor ham, lukkede han sin Fortrolighed op. Jeg fik et stærkt Indtryk af den gamle Mand, og jeg mærkede, at han var en prøvet Mand. Han var prøvet derude, hvor Syndens Snarer lurer paa Mennesket." Provsten talte dernæst om Ordene: "Det skal ske i de sidste Dage, siger Gud, da vil jeg udgyde af min Aand over alt Kød, og eders Sønner og eders Døtre skal profetere, og de unge blandt eder skal se Syner, og de gamle skal have Drømme." Der laa noget af dette i denne Mands forunderlige Øjne. Han var en troende Mand, og han var en Bønnens Mand, og dette gjaldt for ham baade i timelige og aandelige Ting. Han kunde sige: "Bed, saa skal du faa!" Vi siger ham Tak. Fred og Velsignelse være over hans Minde iblandt os. Amen."

Det store Følge samledes derefter ved Graven. Pastor Richter forrettede Jordpaakastelsen, hvorefter Købmand P. Lauridsen paa Familiens Vegne takkede for den store Deltagelse.

Dagen sluttede med et hyggeligt Samvær i Theatersalen.

 

©  COPYRIGHT 2008 ALL RIGHTS RESERVED PER KORNING OVE.