Lauridsen

Billede af Per Korning Ove

Per Korning Ove

 

 

GRØNVANG

Side 257

 

forskellig Slags, hvad der gjorde, at han slog sig til Ro, hvilket dog ikke var let, da Lysten til Handelen hængte ved. Men hos Broderen Peder Lauridsen paa "Grønvang" var han velkommen, og der var altid nok at tage fat paa. Og det fremgaar af alt, at han rigtig var Børnenes Ven og Kammerat. Det var en daglig Fest, naar han var til Huse.

Men altid maatte han være i Virksomhed. — Han slog sig f. Eks. paa Teglbrænding og Skovhugst, som han nu og da havde prøvet før, naar der var Brug for Mursten og Tømmer. Han købte hele Skovlodder og solgte siden baade Trærne og Jorden. Han tjente mest ved Afbarkning af Træer. Barken af visse Træsorter blev helt godt betalt. Og han var ved at tjene sig en Formue, hvad der ogsaa faldt lettere for ham, fordi han ikke brugte mange Penge til sin egen Person. De, der kendte ham bedst, skyldte ham dog ikke for, at han rugede over sine Mønter. Men hans Sparsommelighed i det daglige gjorde, at han ved Lejlighed kunde hjælpe baade den og den, der var i Forlegenhed. 

 

 Den ældste mindesten i Skibelund

DEN ÆLDSTE MINDESTEN I SKIBELUND.

 

Men inden han hjalp nogen, saa han sig for. Som en ægte Jyde var han forsigtig, ikke mindst i Pengesager.

De, der kendte Hans Jokum Lauridsen, ved, at han siden sin Vækkelse 1841 var stærkt grebet af Kristendommen, og det havde til Følge, at han blev en god Mand og en glad Mand. Og det holdt sig til det sidste.

Han var stærkt interesseret i Afholdssagen og sluttede sig derfor nøje til den ligefra dens første Begyndelse. Og endelig var han levende med i Folkeoplysningsarbejdet. "Det er vel især her, hans Minderune skal ristes", skriver Forf. Edv. Egeberg i "Søndagsbladet" 1910. Han var Medstifter af Skibelundforeningen (omtalt under
Johs. Lauridsen). Han sad i dens Bestyrelse og var dens Kasserer lige til sin død. Og sammen med Klaus Dall fra Københoved traadte han til med Raad og med Daad, da det ny Skibelund skulde skabes.     ,

Og hans Navn er uopløselig knyttet til Askov Højskoles første Historie,

Efter "Søndagsbladet"s Referat vil vi her gengive Cand. Nutzhorns Udtalelse ved Hans Jokum Lauridsens Jordefærd 1):

"Da Ludvig Schrøder og jeg i 1862 begyndte vor Højskolevirksomhed i Rødding, var Hans Jokum Lauridsen en hyppig Tilhører ved vore Møder. Han skyede ikke at gaa den lange Vej fra Vejen til Rødding. Dette er jo Vidnes-

1) Jævnfør Meddelelserne under Anders Lauridsen, Side 120—21.

 

 

 

©  COPYRIGHT 2008 ALL RIGHTS RESERVED PER KORNING OVE.