Lauridsen

Billede af Per Korning Ove

Per Korning Ove

 

 

GRØNVANG

Side 248

 

7. Led 3) Laurids Nielsen Lundgaard f. paa "Lundgaard" 31. Decbr. 1842 1); g. i Askov 25. April 1867 m . Mariane Kathrine Ejler, f. i Ferup 19. Marts 1844, d. i Bække 7. Novbr. 1885; Datter af fh. Folketingsmand, Gdr. Daniel Ejler og Maren Christensdatter Schelde, Ferup. — Lærer og Kirkesanger i Bække. Sparekassedirektør.

 

Pens. Lærer L. Lundgaard fortæller selv følgende:

"Jeg havde Lyst til at blive Lærer og kom i Foraaret 1861 paa en Forberedelsesskole i Vindelev, og efter godt et Aars Ophold der blev jeg optaget paa Seminariet i Jelling, hvorfra jeg blev dimitteret i 1864 med 1. Karakter. Kort efter kom jeg til Ferup som Huslærer for Peder Hansens og Jørgen Ravns Børn. Under mit Ophold i Ferup blev jeg kendt med Mariane Kathrine Ejler, der siden blev min Hustru,

Den 1. Maj 1865 kom jeg til Bække Skole som Hjælpelærer hos den gamle Skolelærer Morten Christensen 2), der døde kort efter, og i August 1866 blev jeg kaldet til at være Skolelærer og Kirkesanger i Bække. I denne Virksomhed blev jeg indtil 1. Januar 1906, da jeg paa Grund af Tunghørighed tog min Afsked.

Paa samme Tid som jeg i 1865 kom til Bække, kom Mariane Ejler til Askov, hvor Ludvig Schrøder og Hustru den Gang begyndte deres Højskolevirksomhed, og Mariane blev deres første Pige. Næste Sommer var hun saa Elev paa Højskolen. Og vort Bryllup stod paa Askov Højskole det paafølgende Foraar. Vi blev viede af Fru Charlotte Schrøders Broder Ludvig Wagner, som paa den Tid var Kapellan i Seest.

Vi levede sammen i godt 18 Aar, saa døde Mariane efter længere Tids Svaghed, og hendes Søster Karen Ejler blev min Husbestyrerinde.

Moster Karen blev som en Moder for vore Børn, af hvilke den mindste ikke var Aar gammel. Hun er den, vi skylder den bedste Tak, af alle Mennesker. Jeg vil nævne et lille Træk fra Børnenes Lege. En Søndag var hun gaaet til Kirke, jeg var der ogsaa som Kirkesanger. De tre mindste Børn, Peter, Niels og Signe var ene hjemme, og de legede "Købmaend". De syntes, det kunde være rart at have lidt Sukker i deres Varebeholdninger. De tog da et Stykke Sukker af Skaalen. Men straks efter sagde Peter til de andre: "Naar Moster kommer hjem, vil hun spørge, om vi har været søde Bern, og saa kan vi ikke svare ja." De blev saa enige om at lægge Sukkeret tilbage i Sukkerskaalen. De vilde holde Samvittigheden ren."

Foran (Side 92) har L. Lundgaard fortalt Træk fra "Lundgaard" og "Grønvang". Det er vedrørende hans Barndom.

Om hans Virksomhed ved Sparekassen skriver han følgende:

"Næst efter min Lærergerning anser jeg min Sparekasse-Virksomhed som den vigtigste. Jeg var med til at oprette Sparekassen for Veerst-Bække i 1875, og har stadig siden været dens Formand og Regnskabsfører. Den begyndte med meget smaa Midler, men er vokset jævnt og har nu over 1/2 Million Kr. at forvalte.

1) 12 Dage før Moderens død.
2) Hvis Sønner, Niels P., Christen og Jes P. Mortensen, senere havde Lærervirksomhed i Veerst, Asbo m. fl. St.

 

©  COPYRIGHT 2008 ALL RIGHTS RESERVED PER KORNING OVE.